Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych posiadających co najmniej trójkę dzieci, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci: bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:
- rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
- małżonek rodzica;
- dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;
- w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b )szkole wyższej - do dnia 30 września roku- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy o KDR;
- bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania ustawy KDR.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

- w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Od 01 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny jest dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych.

Od 01 stycznia 2019 roku uprawnienia do KDR zyskali wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Opłaty za Karty:

- w przypadku wnioskowania o obie formy Karty jednocześnie (tradycyjną i elektroniczną) wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty;
- w przypadku, gdy wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty i wybiera tylko jedną formę Karty- nie ponosi opłaty, ale musi liczyć się z tym, że jeżeli za jakiś czas będzie chciał również drugą formę tej Karty, będzie już musiał ponieść opłatę tj.: 9,21 zł za każdą Kartę;
- jeżeli wnioskodawca wnosi o wydanie duplikatu Karty, ponosi tylko opłatę w kwocie 9,56 zł za duplikat, niezależnie czy chce go w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy w obu formach;
- jeżeli wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty elektronicznej dla osoby, dla której wniosek o przyznanie Karty był złożony przed 1 stycznia 2018 r.- jest zwolniony z opłaty na mocy prawa– jednak wniosek o elektroniczną formę Karty musi złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.;

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

AKTUALNOŚCI:

Karta Dużej Rodziny

Utworzono dnia 12.07.2016
  W związku z wejściem w życie Ustawy o Karcie Dużej Rodziny od stycznia 2015r. obowiązuje nowy formularz wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.   Składając wniosek o przyznanie karty należy przedstawić oryginały lub odpisy...
czytaj dalej na temat: Karta Dużej Rodziny

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny