Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Czcionka:

Świadczeniami rodzinnymi są:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • samotnego wychowywania dziecka;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • rozpoczęcia roku szkolnego;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

II. Świadczenia opiekuńcze

 • zasiłek pielęgnacyjny;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • świadczenie pielęgnacyjne.

III. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

2. OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się jeżeli miesięczny ich dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 674 zł na osobę w rodzinie albo 764 zł na osobę w razie wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Przysługuje na dzieci do ukończenia 18 r. ż. nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 lat, jeżeli dziecko się uczy się w szkole lub do 24 r. życia gdy ma orzeczony co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności i uczy się w szkole lub w szkole wyższej oraz osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli :
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców  zostało oddalone.
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

UWAGA! Dotyczy osób korzystających ze świadczeń rodzinnych związanych z niepełnosprawnością.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • - 95 zł  - na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 • -124 zł -  na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 135 zł - na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- samotnego wychowywania dziecka - 193 zł., nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na 3 i kolejne dziecko) - 95 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 • 90 zł - na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 • 110 zł - na dziecko do powyżej 5 roku życia

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:

 • 69 zł - z tytułu dojazdu do szkoły
 • 113 zł- z tytułu zamieszkania w miejscu nauki

- dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka- 1.000 zł

- dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł

- dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1.000 zł

Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł - od 1 listopada 2019 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł

Zasiłek dla opiekuna – 620 zł

Świadczenie pielęgnacyjne – 1.830 zł - od 1 stycznia 2020 r.

 

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny